Minimum programowe
Przykładowe pytania egzaminacyjne
Regulamin praktyk zawodowych Wniosek o odbycie praktyk
Wykaz licencjonowanych zarządców
Skład PKK Regulamin PKK
Skład KOZ Lista obrońców Regulamin KOZ
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
621118   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt

 Wyciąg z

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników

w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Rozdział 2

Praktyki zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania
nieruchomościami

§ 3. Kandydaci odbywają praktyki zawodowe w ce­lu przygotowania do prowadzenia działalności zawo­dowej w zakresie szacowania nieruchomości, pośred­nictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.

§ 4. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rze­czoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż dwanaście miesięcy.

 1. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości, w szczególności okre­ślonych w art. 174 ust. 3 ustawy, oraz wykonuje co najmniej piętnaście operatów szacunkowych, w któ­rych określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny.

 1. W operatach szacunkowych, o których mowa w ust. 2, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa wartość:

 1. dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nie­ ruchomości, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ce­ny średniej;

 2. dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą porówny­wania parami i metodą korygowania ceny śred­niej;

 3. dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w podejściu docho­dowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji
  prostej i techniki dyskontowania strumieni docho­dów;

 4. dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosz­towym, przy zastosowaniu dwóch różnych tech­nik;

 5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;

 1. dwóch nieruchomości gruntowych, z których jed­na jest przeznaczona na cele rolne, a druga na ce­le leśne;

 2. dwóch nieruchomości gruntowych, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej;

 3. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej;

 4. wybranego ograniczonego prawa rzeczowego.

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową umożliwia kandydatowi na rze­czoznawcę majątkowego zapoznanie się ze sposobem korzystania w szczególności z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w po­siadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbęd­ne dane wykorzystywane przy szacowaniu nierucho­mości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.

5. Prowadzący praktykę zawodową umożliwia kan­dydatowi na rzeczoznawcę majątkowego, na jego prośbę, oględziny nieruchomości, których wartość kandydat określa zgodnie z ust. 3.

6. Wykonane przez kandydata na rzeczoznawcę majątkowego w ramach praktyki zawodowej operaty szacunkowe podpisuje prowadzący praktykę zawodo­wą. W przypadku gdy prowadzącym praktykę jest przedsiębiorca lub organizacja zawodowa, operaty podpisuje osoba uprawniona, pod której kierunkiem kandydat je wykonywał.

§ 5. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na po­średników w obrocie nieruchomościami nie może trwać krócej niż sześć miesięcy.

 1. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa
  w ust. 1, kandydat na pośrednika w obrocie nierucho­mościami uczestniczy w wykonywaniu czynności wy­mienionych w art. 180 ust. 1 ustawy oraz wykonuje co najmniej trzy opisy różnych transakcji.

 2. W ramach praktyki zawodowej kandydat na po­ średnika w obrocie nieruchomościami w szczególno­ści:

 1. zapoznaje się z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich pośrednik w obrocie nieruchomościami może prowadzić działalność zawodową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz z orga­nizacją i metodami pracy takich podmiotów;

 2. dokonuje badania wybranych nieruchomości i wskazuje ich cechy, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno obejmować przynajmniej dwa lokale mieszkalne, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkal­nym, lokal biurowy, magazyn, obiekt zabytkowy lub nieruchomość rolną lub obiekt w trakcie budo­wy;

 3. zapoznaje się w chronologicznym porządku z czyn­nościami przy realizacji różnych transakcji oraz z rodzajami dokumentów, jakie powinien zgroma­dzić w przypadku zawierania przez zamawiających umów sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości;

 4. uczestniczy w pozyskiwaniu niezbędnych informa­cji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, ewi­dencji gruntów i budynków oraz miejscowych pla­nów zagospodarowania przestrzennego;

 5. uczestniczy w oględzinach wybranych nierucho­mości, sporządza opisy tych nieruchomości, doko­nuje ich oceny pod kątem oczekiwań zamawiają­cego w zakresie ceny lub możliwości uzyskania czynszu;

 6. wykonuje badania lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach dla ustalenia poziomu cen i poziomu czynszów dla wybranych trzech grup nieruchomości;

7) przygotowuje nieruchomość do prezentacji i doko­nuje tej prezentacji przed prowadzącym praktykę zawodową;

 1. zapoznaje się z praktycznymi aspektami współpra­cy z instytucjami udzielającymi kredytów, w tym z warunkami transakcji, z uwzględnieniem róż­nych form rozliczeń i zabezpieczeń płatności w ob­rocie nieruchomościami, takimi jak czeki, przelewy, weksle, gotówka;

 2. przeprowadza samodzielnie symulacje przebiegu trzech transakcji dla trzech różnych rodzajów nieruchomości, począwszy od rozmowy z zamawiają­cymi poprzez samodzielne sporządzenie umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową umożliwia kandydatowi na po­średnika w obrocie nieruchomościami zapoznanie się ze sposobem korzystania w szczególności z rejestrów
i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz sta­rostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających
niezbędne informacje wykorzystywane w pośrednic­twie w obrocie nieruchomościami, o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy.

5. Prowadzący praktykę zawodową umożliwia kan­dydatowi na pośrednika w obrocie nieruchomościami oględziny nieruchomości, o których mowa w ust. 3
pkt 5.

§ 6. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na za­rządców nieruchomości nie może trwać krócej niż sześć miesięcy.

 1. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na zarządcę nieruchomości uczest­niczy w wykonywaniu czynności wymienionych w art. 185 ust. 1 ustawy oraz sporządza co najmniej
  trzy plany zarządzania różnymi nieruchomościami.

 2. W ramach praktyki zawodowej kandydat na za­ rządcę nieruchomości w szczególności:

 1. zapoznaje się z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich zarządca nieruchomości może prowadzić działalność zawodową zarządzania

 2. zapoznaje się z nieruchomo­ściami, oraz z organizacją i metodami pracy takich podmiotów;

 3. zapoznaje się z czynnościami zarządcy nierucho­mości, w tym:

 1. dokonuje oględzin nieruchomości oraz jej oto­czenia, wraz z określeniem stanu technicznego, potrzeb w zakresie remontów i konserwacji, a także możliwości dokonania innych zmian w celu poprawy efektywności gospodarowania,

 2. przygotowuje umowę o zarządzanie nierucho­mością;

 1. zapoznaje się ze szczegółowym zakresem czynno­ści zarządzania wybraną nieruchomością, w tym z obsługą techniczną budynku;

 2. zapoznaje się ze sprawozdawczością sporządzaną przez zarządcę nieruchomości;


5) zapoznaje się z zarządzaniem różnego rodzaju nie­ruchomościami, w szczególności publicznymi, mieszkaniowymi i przeznaczonymi pod usługi.

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący prak­tykę zawodową umożliwia kandydatowi na zarządcę nieruchomości zapoznanie się ze sposobem korzysta­nia w szczególności z rejestrów i ewidencji prowadzo­nych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z in­nych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne informacje wykorzystywane w zarządzaniu nieruchomościami, októrych mowa w art. 186 ust. 6 ustawy.

5. Prowadzący praktykę zawodową umożliwia kandydatowi na zarządcę nieruchomości oględziny nieru­chomości, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a.

§ 7. Dokumentami potwierdzającymi odbycie prak­tyki zawodowej są:

 1. wypełniony przez kandydata dziennik praktyki za­wodowej, podpisany przez prowadzącego prakty­kę zawodową oraz przez organizatora praktyki za­wodowej, w którym prowadzący praktykę zawo­dową potwierdził zrealizowanie programu tej praktyki, a organizator praktyki zawodowej po­ twierdził spełnienie warunków jej odbycia;

 2. samodzielnie wykonane przez kandydata:

 1. piętnaście operatów szacunkowych — w przy­padku praktyki zawodowej w zakresie szacowa­nia nieruchomości,

 2. trzy opisy transakcji — w przypadku praktyki za­wodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 3. trzy plany zarządzania nieruchomością — w przypadku praktyki zawodowej w zakresie za­rządzania nieruchomościami.

§ 8. 1. Organizator praktyki zawodowej wydaje kandydatowi na wniosek, o którym mowa w § 9, dziennik praktyki zawodowej oraz prowadzi rejestr wy­danych dzienników praktyki zawodowej.

2. Koszt wydania dziennika praktyki zawodowej obejmuje koszty druku dziennika praktyki zawodowej, koszty prowadzenia rejestru wydanych dzienników
praktyki zawodowej, o którym mowa w § 12 ust. 1, oraz koszty prowadzenia listy, określonej w § 11 ust. 1, 1nie może być wyższy niż 100 zł.

3. Wzory dzienników praktyki zawodowej dla kan­dydatów na rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami albo zarządcę nierucho­mości określają załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

 1. Organizacja zawodowa, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, może prowadzić praktykę zawodową pod warunkiem, że czynności w ramach praktyki zawodo­wej kandydat będzie wykonywał pod kierunkiem oso­by uprawnionej, spełniającej wymagania określone w ust. 1.

 2. Równocześnie praktykę zawodową może odby­wać u osoby uprawnionej albo pod jej kierunkiem nie więcej niż pięciu kandydatów.

§ 11. 1. Organizator praktyki zawodowej prowadzi i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową. Na wniosek osób uprawnionych, przedsiębiorców oraz organizacji zawodowych, które spełniają warunki określone w § 10, organizator praktyki zawodowej wpisuje ich na listę.

 1. W przypadku określonym w § 9 ust. 2 pkt 1 kan­dydaci wskazują prowadzącego praktykę zawodową z listy, o której mowa w ust. 1.

 2. Jeśli wskazana przez kandydata osoba upraw­niona, przedsiębiorca albo organizacja zawodowa nie jest wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, kandy­dat dołącza do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, dokumenty potwierdzające spełnienie przez podmiot wskazany przez kandydata warunków określonych
  w § 10 ust. 1—3. Na podstawie przekazywanych do­kumentów organizator praktyki zawodowej dokonuje wpisu podmiotu wskazanego przez kandydata na li­stę.

 3. W przypadku określonym w § 9 ust. 2 pkt 2 or­ganizator praktyki zawodowej wyznacza prowadzącego praktykę zawodową spośród osób uprawnionych, przedsiębiorców lub organizacji zawodowych wpisa­nych na listę, o której mowa w ust. 1.

 4. Organizator praktyki zawodowej przekazuje mi­nistrowi co najmniej dwa razy w roku informacje o wpisach na listę prowadzących praktykę zawodo­wą.

§ 12. 1. Organizator praktyki zawodowej w dzienni­ku praktyki zawodowej wpisuje imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę prowadzącego praktykę za­wodową, a także kolejny numer z prowadzonego reje­stru wydanych dzienników praktyki zawodowej.

 1. W przypadku gdy prowadzącym praktykę zawodową jest przedsiębiorca lub organizacja zawodowa, organizator praktyki zawodowej wpisuje w dzienniku praktyki zawodowej również imię i nazwisko osoby uprawnionej, spełniającej wymogi określone w § 10
  ust. 1, pod której kierunkiem kandydat będzie wykony­wał czynności w ramach praktyki zawodowej, wraz z podaniem numeru uprawnień lub licencji zawodo­wych.

 2. W rejestrze-, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się informacje określone w ust. 2.

§ 13. Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki zawodowej, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku.

§ 14. 1. Przebieg praktyki zawodowej jest doku­mentowany w dzienniku praktyki zawodowej.

 1. Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej doko­nuje się w sposób odzwierciedlający rodzaje wykony­wanych czynności zawodowych, ze wskazaniem okre­su ich wykonywania.

 2. Wpisy, o których mowa w ust. 2, potwierdza prowadzący praktykę zawodową, poprzez złożenie podpisu wraz z datą przy każdym wpisie. W przypad­ku gdy prowadzącym praktykę zawodową jest przed­siębiorca lub organizacja zawodowa, podpis składa
  również osoba uprawniona, pod której kierunkiem kandydat wykonywał czynności w ramach praktyki za­wodowej.

 3. Prowadzący praktykę zawodową:

 1. zapewnia właściwą organizację i właściwy prze­bieg praktyki zawodowej;

 2. ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapew­niający kandydatowi zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2—5, § 5 ust. 2—5, § 6 ust. 2—5, z tym że liczba godzin przeznaczona na realizację programu
  praktyki nie może być mniejsza niż 200 godzin w przypadku kandydatów na zarządców nierucho­mości lub pośredników w obrocie nieruchomo­ściami;

 3. zapewnia kandydatowi możliwość wykonywania czynności wchodzących w zakres programu prak­tyki zawodowej.

§ 15. Po zakończeniu praktyki zawodowej kandydat przedkłada dziennik praktyki zawodowej oraz opraco­wania, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2, organizatorowi praktyki zawodowej w celu potwierdzenia spełnienia warunków odbycia tej praktyki.


Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879