KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA I TRANSPORTU

z dnia 27 lutego 2006r. 
w sprawie postepowań kwalifikacyjnych po 31 grudnia 2006r.  

 

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-ściami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1251) osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o nadanie licencji zawodowej odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomo-ściami, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oraz jeżeli złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 r., zaś w przypadku osób z wykształceniem wyższym ukończenie ww. kursu, uznaje się za spełnienie warunku ukończenia studiów podyplomowych, o ile złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 r.

Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314) wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego składa się nie później niż na 30 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadza się w dwóch etapach: etapie pierwszym (wstępnym) i etapie drugim, w którym przeprowadzany jest egzamin, obejmujący część pisemną i część ustną.

Zatem w przypadku złożenia przez ww. osoby wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w grudniu 2006 r. postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane już w 2007 r.

W takim przypadku, gdy osoba, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 2007 r. zakończy etap wstępny lub część pisemną (test) egzaminu wynikiem negatywnym otrzyma decyzję o odmowie nadania licencji zawodowej, kończącą postępowanie kwalifikacyjne.

Taka osoba, chcąca uzyskać odpowiednią licencję zawodową musi zaczynać postępowanie kwalifikacyjne od początku, czyli ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, z tym że będzie musiała już spełniać wymagania wprowadzone ww. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r., czyli posiadać wyższe wykształcenie i mieć ukończone odpowiednie studia podyplomowe.

Natomiast, gdy osoba, o której mowa w art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 28 listo-pada 2003 r., w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w 2007 r. etap wstępny i część pisemną (test) egzaminu przejdzie z wynikiem pozytywnym, a część ustną egzaminu zakończy wynikiem negatywnym, pomimo otrzymania decyzji o odmowie nadania licencji zawodowej, będzie mogła, zgodnie § 34 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powtórzyć część ustną egzaminu w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia części ustnej wynikiem negatywnym, składając wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Należy podkreślić, że ww. osoba, składając wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu w tym okresie - 12 miesięcy, nie musi spełniać wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r., tj. nie musi posiadać wyższego wykształcenia i ukończonych studiów podyplomowych.

 KOMUNIKAT

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami


Ogłasza się minimalne wymogi programowe dla kursów specjalistycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami, których program wymaga uzgodnienia z Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), stanowiące załącznik do komunikatu.

Minister Infrastruktury

Krzysztof Opawski

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).


Załącznik do Komunikatu

Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r.

(Dz. Urz. MI, poz. 255)
Minimum programowe dla kursu specjalistycznego

w zakresie zarządzania nieruchomościami

Cz I. – program ogólny


Lp. Tematyka wykładów – grupy tematyczne Liczba godzin

1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa - 5

2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości - 6

3. Stosunki cywilno-prawne - 8

4. Własności inne prawa rzeczowe - 6

5. Gospodarka nieruchomościami - 8

6. Podstawy budownictwa 8

7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - 6

8. Podstawy finansów publicznych - 4

9. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne - 4

10. Źródła informacji o nieruchomościach - 8

11. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe - 16

12. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania - 9

13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - 27

14. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi - 20

15. Organizacja zarządzania nieruchomościami - prawo gospodarcze - 8

16. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia 6

17. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia - 6

18. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami - 6

19. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej - 6

20. Plan zarządzania nieruchomości - 20

Ogółem: 187Cz II. – program szczegółowy

1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa –5 (godz.)

1.1. Status prawny zarządcy nieruchomości

1.1.1. Zakres czynności zarządcy

1.1.2. Wymogi kwalifikacyjne

1.1.3. Kształcenie teoretyczne i praktyczne

1.1.4. System nadawania licencji zawodowych

1.1.5. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

1.1.6. Odpowiedzialność zawodowa i pojęcie szczególnej staranności

1.2. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

1.2.1. Organizowanie się środowiska zarządców nieruchomości

1.2.2. Cele i zadania organizacji zawodowych i ich federacji

1.3. Standardy zawodowe i kodeks etyki zawodowej zarządcy nieruchomości

2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości (6 godz.)

2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego

2.2. Nieruchomość jako składnik mienia

2.2.1. Definicje nieruchomości

2.2.2. Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego

2.3. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna

3. Stosunki cywilno-prawne (8 godz.)

3.1. Osoby fizyczne – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

3.2. Osoby prawne

3.2.1. Pojęcie osoby prawnej

3.2.2. Rodzaje osób prawnych

3.2.3. Rejestry osób prawnych

3.3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

3.3.1. Rodzaje jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

3.3.2. Sposoby tworzenia jednostek nie posiadających osobowości prawnej

3.3.3. Uprawnienia jednostek nie posiadających osobowości prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami

3.4. Czynności prawne

3.4.1. Zasada swobody zawierania umów

3.4.2. Rodzaje umów

3.4.3. Oświadczenia woli

3.4.4. Wady oświadczenia woli, skutki nieważności oświadczeń


3.5. Reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego

3.5.1. Przedstawicielstwo

3.5.2. Pełnomocnictwo

3.5.3. Obrót nieruchomościami przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych

3.6. Sposoby rozporządzania prawami do nieruchomości – forma i treść

3.6.1. Sprzedaż

3.6.2. Zamiana

3.6.3. Najem i dzierżawa

3.6.4. Użyczenie

3.6.5. Darowizna

3.6.6. Dziedziczenie oraz wybrane zagadnienia prawa spadkowego

3.7. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego

3.8. Zasady reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym


4. Własność i inne prawa rzeczowe ( 6 godz.)

4.1. Konstytucyjne gwarancje ochrony własności

4.2. Własność

4.3. Współwłasność

4.4. Użytkowanie wieczyste

4.5. Ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe, prawa do lokalu, hipoteka

4.6. Posiadanie

4.7. Najem, dzierżawa


5. Gospodarka nieruchomościami ( 8 godz.)

5.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami

5.1.1. Zasoby nieruchomości

5.1.2. Cele publiczne

5.1.3. Wywłaszczanie nieruchomości

5.1.4. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

5.1.5. Prawo pierwokupu nieruchomości

5.1.6. Pierwszeństwo nabycia nieruchomości

5.1.7. Zasady podziałów nieruchomości

5.1.8. Opłaty adiacenckie

5.2. Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

5.3. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

5.4. Uwłaszczenie osób prawnych


6. Podstawy budownictwa ( 8 godz.)

6.1. Prawo budowlane

6.1.1. Definicje ustawy prawo budowlane

6.1.2. Obowiązki inwestora

6.1.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót

6.1.4. Utrzymanie obiektów budowlanych

6.2. Podstawowe definicje i zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków, powierzchni pomieszczeń i mieszkań

6.3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych (wybrane zagadnienia)

6.4. Kontrola i przeglądy techniczne obiektów budowlanych (wybrane zagadnienia)

6.5. Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania (wybrane zagadnienia)


7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (6 godz.)

7.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego

7.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej

7.3. Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa

7.4. Strony postępowania administracyjnego i ich pe³nomocnicy

7.5. Decyzje i postanowienia

7.6. Odwołania

7.7. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

7.8. Wydawanie zaświadczeń

7.9. Postępowanie sądowo-administracyjne


8. Podstawy finansów publicznych (4 godz.)

8.1. Pojęcie i zakres finansów publicznych

8.2. Jednostki sektora finansów publicznych, administracja finansów publicznych

8.3. Procedura budżetowa, zasady uchwalania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8.4. Środki finansowe na cele publiczne

8.5. Fundusze i agencje związane z gospodarką nieruchomościami


9. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne (4 godz.)

9.1. Postępowanie upadłościowe

9.1.1. Warunki ogłoszenia upadłości

9.1.2. Tryb postępowania upadłościowego

9.1.3. Organy w postępowaniu upadłościowym

9.1.4. Zgłaszanie wierzytelności

9.1.5. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

9.2. Postępowanie egzekucyjne

9.2.1. Egzekucja z nieruchomości według przepisów kpc

9.2.2. Postępowanie egzekucyjne w administracji


10. Źródła informacji o nieruchomościach (8 godz.)

10.1. Źródła prawa miejscowego

10.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

10.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

10.2. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste

10.2.1. Postępowanie wieczystoksięgowe

10.2.2. Treść ksiąg wieczystych

10.2.3. Zasady wieczystoksięgowe

10.2.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne

10.2.5. Wypisy z ksiąg wieczystych

10.3. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków)

10.4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu

10.5. Inne źródła informacji o nieruchomościach

10.5.1. Informacje ze spółdzielni mieszkaniowych

10.5.2. Rejestry budynków

10.5.3. Rejestry lokali


11. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe (16 godz.)

11.1. Podstawy rachunkowości

11.2. Analiza sprawozdań finansowych

11.3. Zasady sporządzania budżetu dla nieruchomości

11.4. Sprawozdawczość zarządcy nieruchomości

11.4.1. Sprawozdania operacyjne

11.4.2. Deklaracje podatkowe

11.5. Analiza uwarunkowań i ocena sytuacji ekonomicznej nieruchomości

11.6. Prawo finansowe

11.7. Podatki i opłaty za posiadanie, używanie lub obrót nieruchomościami


12. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania ( 9 godz.)

12.1. Oferty, negocjacje, pozyskiwanie obiektów do zarządzania

12.2. Podmioty, na rzecz których mogą być świadczone usługi zarządzania

12.2.1. Cele właściciela jako wytyczne dla działań zarządcy

12.2.2. Wzajemne relacje pomiędzy właścicielem a zarządcą

12.3. Umowa o zarządzanie

12.4. Zarządzanie operacyjne

12.4.1. Procedury przejęcia nieruchomości w zarządzanie

12.4.2. Regulaminy porządku domowego

12.4.3. Sposoby pobierania zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz innych opłat

12.4.4. Kontrola obiektów i pomieszczeń

12.4.5. Postępowanie windykacyjne i eksmisje

12.4.6. Konserwacja i modernizacja obiektów i urządzeń

12.4.7. Nadzór nad obiektami

12.4.8. Zawieranie umów o dostawę mediów

12.4.9. Korzystanie z wykonawców zewnętrznych

12.5. Zawieranie umów najmu

12.5.1. Czynsze

12.5.2. Opłaty eksploatacyjne

12.5.3. Obowiązki wynajmującego i najemcy

12.5.4. Rozliczenia w razie szkód


13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (27 godz.)

13.1. Definicje nieruchomości mieszkalnych

13.1.1. Samodzielność lokali mieszkalnych – definicja i parametry

13.1.2. Pomieszczenia przynależne do lokali

13.1.3. Nieruchomość wspólna

13.2. Odrębna własność lokali w świetle ustawy o własności lokali

13.2.1. Ustanawianie odrębnej własności lokali

13.2.2. Wspólnoty mieszkaniowe

13.2.3. Zasady zarządzania nieruchomością wspólną

13.2.4. Finansowanie zarządzania nieruchomością wspólną

13.3. Najem lokali mieszkalnych

13.3.1. Szczególne zasady najmu lokali mieszkalnych

13.3.2. Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy

13.3.3. Ochrona praw lokatorów

13.3.4. Świadczenia (czynsze i opłaty wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych; dodatki mieszkaniowe)

13.3.5. Lokale zamienne i lokale socjalne

13.4. Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkalnymi

13.4.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwości

13.4.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspóółdzielcze

13.4.3. Spó³dzielcze prawa do nieruchomości

13.4.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości

13.4.5. Prawa i obowiązki członków spółdzielni

13.4.6. Świadczenia wnoszone przez członków spółdzielni

13.4.7. Zasady zarządzania zasobami mieszkaniowymi spółdzielni

13.5. Zasady zarządzania zasobami mieszkaniowymi Towarzystw Budownictwa Społecznego

13.6. Ocena ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi

13.7. Kształtowanie polityki mieszkaniowej

13.7.1. Polityka mieszkaniowa Państwa

13.7.2. Fundusze i inne instytucje wspierające mieszkalnictwo

13.7.3. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego


14. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ( 20 godz.)

14.1. Rodzaje nieruchomości – podział funkcjonalny

14.2. Charakterystyka instytucji najmu

14.3. Znaczenie najmu dla funkcjonowania budynków

14.3.1. Wyszukiwanie najemców – kryteria doboru

14.3.2. Umowa najmu

14.3.3. Analiza rynku i warunków oferowanych najemcom

14.3.4. Świadczenia wnoszone przez najemców

14.4. Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy

14.5. Uwarunkowania w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami nieruchomości

14.5.1. Nieruchomości biurowo-usługowe

14.5.2. Nieruchomości handlowo-usługowe

14.5.3. Nieruchomości instytucjonalne

14.5.4. Nieruchomości sektora publicznego

14.5.5. Nieruchomości rolne

14.5.6. Inne rodzaje nieruchomości

14.6. Zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi


15. Organizacja zarządzania nieruchomościami – prawo gospodarcze ( 8 godz.)

15.1. Formy organizacyjno - prawne wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami

15.2. Rejestracja działalności gospodarczej oraz uruchomienie działalności biura

15.3. Zarządzanie biurem

15.3.1. Organizacja biura - struktura wewnętrzna i podział zadań

15.3.2. Zasady i techniki pracy biurowej

15.3.3. Zatrudnianie pracowników, polityka personalna, prawa i obowiązki

15.3.4. Wykorzystywanie technik komputerowych

15.3.5. Analiza wyników ekonomicznych

15.4. Organizacja i procedury przetargowe na usługi i roboty budowlane

15.5. Obowiązki podatkowe


16. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia (6 godz.)

16.1. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa

16.2. Rodzaje wartości nieruchomości

16.3. Wartość nieruchomości a cena nieruchomości

16.4. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości

16.5. Operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego

16.6. Czynniki decydujące o wartości nieruchomości


17. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia (6 godz.)

17.1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa

17.2. Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

17.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

17.4. Notariusz w obrocie nieruchomościami


18. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami (6 godz.)

18.1. Obszar i zakres działalności zarządcy nieruchomości jako doradcy w zakresie zarządzania nieruchomościami

18.2. Metody i narzędzia pracy zarządcy nieruchomości jako doradcy

18.3. Zarządzanie nieruchomościami jako przedmiot doradztwa


19. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej (6 godz.)

19.1. Źródła prawa unijnego

19.2. Zasady funkcjonowania administracji Unii Europejskiej

19.3. Podstawowe wiadomości o rynkach nieruchomości w krajach Unii Europejskiej

19.4.Wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości w Unii Europejskiej

19.5. Zasady uznawania kwalifikacji


20. Plan zarządzania nieruchomości (20 godz.)

Metodyka sporządzania planów zarządzania dla różnych nieruchomości – grup nieruchomości.